Prezentarea proiectului

Obiective

Obiectiv General

Creşterea nivelului de conştientizare pe probleme de mediu în vederea conservării valorilor naturale ale văii Ierului

Obiective Specifice

 1. Crearea unui centru expozitional, informativ şi interactiv în vederea prezentării valorilor naturale ale văii Ierului;
 2. Crearea de condiţii ecologice pentru vizitarea zonei mlăştinoase Daru;
 3. Asigurarea unui cadru specific pentru impulsionarea conştientizării problemelor de mediu şi protejarea pe termen lung a specificului natural al văii Ierului.

Grupuri Ţintă

 • Partenerii implicaţi în implementarea prezentului proiect (2 comune şi 2 custozi de Site-uri Natura 2000): se resimte nevoia de a-şi creşte capacităţile şi instrumentele pentru a asigura o protejarea mediului înconjurător;
 • Aproximativ 180 de ONG-uri pentru protecţia mediului din Bihor şi Hajdu Bihar, 2 Agenţii de Mediu ce necesită sprijin în activităţile legate de protecţia mediului;
 • Aproximativ 100 de şcoli primare şi licee din Bihor şi Hajdu Bihar: aceste instituţii având rolul de a creşte nivelul de conştientizare în rândul copiilor şi tinerilor, însă sunt lipsite în prezent de mijloace interactive şi activităţi extracuriculare menite a stârni interesul şi impactul asupra tinerilor;
 • Locuitorii comunei Diosig (6.944), şi Kokad (693): trăind în regiuni rurale cu resurse limitate se resimte nevoia extinderii serviciilor publice şi dezvoltării întregii regiuni.
 • 40 -50 de dezvoltatori regionali (autorităţi locale şi reprezentanţi ai autorităţii de mediu şi protecţia naturii);
 • ONG-uri, agenţii de mediu, de cercetare, profesori: reprezentând factori cheie a căror implicare este vitaa în elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul lor specific de activitate şi necesită a fi informaţi despre astfel de investiţii.

Activităţi

 1. Activităţi de pregătire

Activităţile de pregătire au fost demarate imediat după lansarea apelului de proiect. Proiectul a fost iniţiat de către partnerul lider (Comuna Diosig), în colaborare cu partenerul de proiect nr.1 (comuna Kokad-Ungaria) şi partenerul de proiect nr.2 (Asociaţia Milvus) şi cu ajutorul partenerul de proiect nr. 3 (Parcul Naţional Hortobagy – Ungaria). În perioada pregătitoare partenerii s-au întalnit de două ori pe lună în vederea definirii şi elaborării proiectului. În această perioadă au beneficiat de implicarea experţilor externi la nevoie.

Subactivităţi:

 • Pregătirea documentaţiei suport (studiu de fezabilitate, parte desenata, parte tehnică, studiu al monumentului arhitectonic);
 • Obţinerea autorizaţiilor;
 • Întâlniri de pregătire a proiectului;
 • Elaborarea proiectului (Cerere de Finanţare, Studiu de Fezabilitate Comun, Analiză Cost – Beneficiu).
 1. Managementul Proiectului

Activitatea de managementul proiectului va fi realizată după semnarea contractului de finanţare până la aprobarea Raportului Final de Progres a proiectului. Aceasta activitate este întreprinsă de către o echipă mixtă de management cuprinzând atât experţi interni, cât şi experţi externi.

Subactivităţi:

 • Incheierea contractului de finanţare şi a contractelor naţionale de cofinanţare şi a actelor adiţionale şi realizarea de modificări tehnice la nevoie;
 • Pregătirea tehnică şi financiară a planului de implementare a proiectului, monitorizarea continuă în ceea ce priveşte implementare la timp a activităţilor propuse, atingerea rezultatelor propuse şi a indicatorilor, monitorizarea lichidităţilor disponibile şi a cash-flow-ului, respectarea spending target-ului, asigurarea managementului riscului, pregătirea şi evaluarea rapoartelor de monitorizare;
 • Achiziţia de servicii, lucrări şi echipamente necesare şi încheierea contractelor aferente;
 • Realizarea rapoartelor de progres la nivel de parteneri şi a raportului final, atât tehnic, cât şi financiar şi realizarea rapoartelor de progres la nivel de proiect, a raportului final şi a cerilor de rambursare;
 • Asigurarea respectării prevederilor ghidului de vizibilitate.
 1. Activităţi de Comunicare

Scopul acestui pachet de activităţi este bidirecţional. Pe de o parte se doreşte asigurarea vizibilităţii programului, transparenţa finanţării şi vizibilitatea activităţilor şi rezultatele specifice proiectului. Pe de alta parte comunicarea este crucială în ceea ce priveşte diseminarea informaţiilor direct către grupul ţintă al proiectului asigurând totodată rezonanţa efectelor proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung. Majoritatea instrumentelor de comunicare vin în întâmpinarea ambelor aspecte.

Audienţa mijloacelor de comunicare este compusă din publicul general, instituţiile din cadrul programului, actori cheie şi dezvoltatori din domeniul protecţiei mediului, locuitorii de valea Ierului, locuitorii judeţelor Bihor şi Hajdu – Bihar, copii şi tineri, instituţii cu profil educaţional şi fermieri. Instrumentele de comunicare au fost gândite şi adaptate luând în calcul nevoile reale şi folosind metode menite a genera un impact major.

Toate activităţile de comunicare vor fi bilingve: în lb. română şi în lb. maghiară. Toate materialele şi documentele realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile pe pagina de internet a proiectului.

 1. Centru expoziţional, educaţional şi informaţional pe probleme de mediu

Castelul Zichy este situat pe teritoriul comunei Diosig, construit în 1701 şi reconstruit în 1719, centru al unor domenii ce au inclus la un moment dat şi comuna Kokad. Starea castelului s-a degradat semnificativ după intrarea acestuia în proprietatea statului în 1930, stare ce s-a agravat şi în ultimii ani datorită lipsei de fonduri în cadrul autorităţilor locale pentru reabilitarea acestuia. Castelul are o suprafaţă de 1789 m², cu un subsol de 1535 m², fiind compus din două părţi principale cu două intrări separate. Fiind un monument arhitectonic se resimte nevoia reabilitării acestuia şi introducerii în viaţa comunităţii şi a unui circuit turistic care să genereze beneficii publice. Investiţia propusă vizează o parte de 483 m² construiţi, restul clădirii urmând a fi renovat din alte surse de finanţare. In imediata vecinătatea a castelului se găseşte un parc dendrologic pe o suprafaţă de 6299 m², cu 18 de copaci ce necesită conservare. Numeroşi copaci cu vechime au fost doborâţi şi înlocuiţi cu 61 pomi semi – sălbatici ce trebuie tăiaţi. Vegetaţia este rară şi trebuie completată cu specii caracteristice zonei folosite în scopuri educaţionale şi pentru creşterea nivelului de conştientizare a problemelor de mediu în rândul populaţiei.

În cadrul acestei subactivităţi se va renova exteriorul şi interiorului secţiunii amintite din castel. Ulterior renovării se va face achiziţia mobilierului necesar, realizarea expozitie interactive de prezentare a valorilor naturale ale văii Ierului precum şi a unelte vechi de agricultură şi pescuit. Exponatelor vor include 10 arhive, 20 de poze noi, unelte vechi de agricultură şi pescuit, 5 panouri de informare, 1 ciclorama cu suport audio, 2 modele la scară de cuiburi şi unul la nivelul solului, 1 model 3D al habitatului la scară, 30 de modele 3D la scară de vieţuitoare, film video, audio.

Parcul dendrologic va fi reabilitat prin plantarea a 22 de copaci cu frunze late, 4 specii de copaci cu frunză verde pe tot parcursul anului, 600 plante perene, 10 arbuşti de trandafir şi gazon.

 1. Infrastructură de mediu propice vizitării mlaştinii Daru

Daru Marsh este situată în apropierea localităţii Kokad la care se ajunge pe un drum de pământ. Este o mlaştină remarcabilă prin prezenţa a numeroase valori naturale răspândite pe o arie de 14,5354 ha. Se remarcă îndeosebi prin prezenţa elemetelor originale de floră şi faună datorită specificului hidrografic şi a caracteristicilor micro-climatice asigurate de existenţa dunelor de nisip. Aceste elemente în conferă un caracter de unicitate în zona de graniţă a văii Ierului. Datorită valorilor naturale existente, zona a fost inclusă în reţeaua Natura 2000, precum şi în aria de protecţie specială Hajdúsági.

În ciuda valorii inestimabile a florei şi faunei existente aici nu există o infrastructură propice de vizitare. O asemenea infrastructură este necesară pentru a permite accesul vizitatorilor fără a dăuna mlaştinii, inclusiv realizarea unei alei consolidate cu caracter educaţional şi turitic. Vizitatorii vor fi informaţi cu privire la caracteristicile valorilor naturale prin intermediul a 7 panouri informative şi print intermediului unui punct de observaţie a păsărilor situat pe o suprafaţă ridicată de pământ. Se vor amenja şi locuri de odihnă prevăzute cu acoperiş pentru protecţie în caz de averse.Vizitatorii vor avea posibilitatea de a se odihni pe una dintre cele 6 bănci amplasate la începutul şi finalul traseului.

Drumul de pământ ce face legătura între localitatea Kokad şi mlaştină va fi reabilitat. Lungimea drumului este de 1,6757 km, iar lăţimea de 4 m.

Aceasta infrastructură este conexă cu ceea ce se doreşte prin pachetul de activităţi prezentat anterior, venind în completarea expoziţiei prin oferirea posibităţii de a urmări flora şi fauna specifică mlaştinii în habitatul său natural.

 1. Elaborarea elementelor soft necesare pentru impactul pe termen mediu şi lung

Partenerii sunt conştienţi de faptul că obiectivele pe termen lung nu pot fi atinse strict prin realizarea unei infarstructurii complexe şi conexe de prezentare a valorilor naturale din valea Ierului. Pentru conservarea habitatelor şi pentru a interveni apropriat în ceea ce prinveşte atingerea grupurilor ţintă este nevoia de elemente soft în completarea componentei de infrastructură.

În acest sens se doreşte realizarea unei strategii comune de protecţie a mlaştinilor realizat prin contractarea unor experţi externi pe baza studiilor realizate în cadrul prezentului proiect. Stratgeia urmează a fi dezbătută de către dezvoltatori relevanţi din cele două judeţe în cadrul workshopurilor organizate în pachetul de activităţi nr.2. Se va considera finalizat când va atinge rezultatele propuse şi va fi publicat pe website-ul oficial ala proiectului. Va reprezenta baza pe care vor fi elaborate proiecte viitoare. Se doreşte elaborarea a două tipuri de materiale educaţionale specifice, un prim tip destinat copiilor şi tinerilor şi un al doilea tip destinat fermierilor din valea Ierului. Rolul primului tip de material urmează a fi folosit în programe extracurriculare de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi activităţilor desfăşurate în cadrul centrului expoziţional, educaţional şi informaţional pe probleme de mediu. Obiectivul celui de-al doilea doilea material este de a creşte nivelul de conştientizare a problemelor de mediu în rândul fermierilor din valae Ierului conţinând totodată informaţii referitoare la metode agricole sustenabile. Ambele materiale vor fi bilingve pentru a fi accesibile grupurilor ţintă de o parte şi de alta a graniţei în cadrul activităţilor educaţionale demarate după finalizarea proiectului.

Documentarul educaţional despre valorile naturale ale văii Ierului se va face pe durata întregului an, pentru a surprinde toate cele patru anotimpuri. Documentarul va fi diseminat în instituţiile de învaţământ de pe ambele părţi ale graniţei şi totodată va fi prezentat în cadrul centrului expoziţional, educaţional şi de informare pe probleme de mediu.

Rezultate şi realizări

Activităţi de comunicare

 • 3 plăci;
 • 3 panouri informative;
 • 8 articole media pe hârtie şi online (articole scrise şi interviuri);
 • 2 articole scrise publicate în ziarele judeţean din Ungaria şi 2 articole publicate în ziarele judeţene din România;
 • 3 referinţe despre proiect pe website-urile oficiale ale partenerilor;
 • o conferinţă de deschidere şi una închidere, fiecare cu participarea a 50 de dezvoltatori regionali;
 • workshop pentru 40 de dezvoltatori referitor la finalizarea strategiei comune de conservare a mlaştinii;
 • comunicate de presă comune la începutul şi finalul proiectului, precum şi la finalizarea investiţiilor, conferinţă de presă şi conferinţă de închiere;
 • 6000 de pliante(3x 2000 general, instituţii educaţionale, fermieri), 1000 de broşuri;
 • 1 documentare foto a progreselor înregistrate în cadrul proiectului;
 • 1 website de proiect;
 • 1000 de CD-uri conţinând filmul referitor la valorile naturale ale văii Ierului.

Centru expoziţional, educaţional şi informaţional pe probleme de mediu

 • Restaurarea unei secţiuni a castelului Zichy (483 m²);
 • Totalul suprafeţei utile restaurate (374,59 m²);
 • Expoziţie cu valorile naturale ale văii Ierului (250,67 m²);
 • Sală expoziţională ce urmează a fi folosită şi pe post de cameră educaţională şi informaţională (64,48 m²);
 • Parc dendrologic reabilitat (6299 m²).

Infrastructură de mediu propice vizitării a malaştinii Daru

 • Alee pentru vizitarea mlaştinii (1000 m),
 • 7 panouri de informare;
 • 1 punct de observaţie a păsărilor special amenajat;
 • Alte facilităţi de vizitare – locuri de odihnă (2), bănci (6);
 • Reabilitare drum (1,6757 km).

Elaborarea elementelor soft necesare pentru impactul pe termen mediu şi lung

 • 1 strategie comuna pentru protejarea mlaştinii;
 • 2 materiale educaţionale (pentru copii/tineri şi pentru fermieri);
 • 1 film-documentar educaţional.

Buget

Partener de proiect Cofinanţare ERDF + Contribuţia Statului Aport propriu Buget total
Partener Lider: Comuna Diosig 664.655,65 97,80% 14.951,35 2,20% 679.607,00
Partener de proiect 1: Administraţia locală a comunei Kokad 104.479,18 94,95% 5.556,82 5,05% 110.036,00
Partener de proiect 2: Asociaţia Milvus Transilvania Vest 31.351,13 97,50% 803,87 2,50% 32.155,00
Partener de proiect 3: Hortobagy National Parc Directorate 197.425,20 95% 10.390,80 5,00% 207.816,00
Buget total 997.911,16 96,92% 31.702,84 3,08% 1.029.614,00